POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o ochronie danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.

Administrator Danych Administratorem danych jest HammerMed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000900347, NIP 7282800837, e-mail: info@hammer.pl.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Danych należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane@hammer.pl lub poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres siedziby Administratora – z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
Pozyskanie danych; cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes Administratora - jeśli dotyczy
Zawarcie i wykonanie umowy, przygotowanie warunków umowy oraz kontakt z klientem w toku jej realizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
Dochodzenie roszczeń w związku z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności, postępowania sądowe i administracyjne
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów lub usług - bez pośrednictwa środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dla nowych Klientów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dla obecnych Klientów) Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność gospodarczą oraz naukową Administratora
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów lub usług - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dla nowych Klientów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dla obecnych Klientów) - przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne  oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność gospodarczą i naukową Administratora z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zapytań, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane w dowolnej formie, w tym przechowywanie skarg i wniosków oraz udzielonych na nie odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • biurom księgowym lub rachunkowym, dla prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy obowiązujących przepisów prawa (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom współdziałającym z Administratorem w jego działalności, na jego zlecenie – w tym dostawcom usług internetowych, systemów, aplikacji, oprogramowania.
Czas przechowywania danych Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz wówczas, gdy jest to konieczne dla prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub wówczas, gdy służy to zachowaniu przez Administratora zasady rozliczalności.

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty księgowe, rachunkowe, rozliczeniowe Do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty z zakresu rękojmi za wady Do upływu roku po terminie, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z rękojmi lub rozliczenie reklamacji.
Dane dla celów marketingowych
 • gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 • gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Przez okres 3 lat – w celu realizacji zasady rozliczalności.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, a jeśli wyraziła zgodę na przetwarzanie, przysługuje jej również prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. 2 lub f RODO.

Dodatkowo, gdy przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów oraz rozliczenia prowadzonej przez Administratora działalności. W tym zakresie niepodanie przez Państwa danych uniemożliwia nam zawarcia lub realizację umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pliki cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj. wskazany powyżej Administrator danych osobowych.
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  2. skutecznego rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i wykorzystywanego przez niego oprogramowania;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w opcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAMMERMED MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. S.K.A
 • ul. Kopcińskiego 69/71
  90-032 Łódź

 • Tel. (42) 639-10-10

 • Fax: (42) 639-10-20

 • e-mail: info@hammer.pl

 • www.hammer.pl

 • NIP: 728 280 08 37

Polecamy innowacyjne metody leczenia otyłości:

robot

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pokonajotylosc.pl